Levering door heel Nederland en België
Gratis proefstukjes

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING PLINTENFABRIEK BELGIUM
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst op 18 augustus 2023 aangepast.

Gevestigd aan Boomsesteenweg 645, 2610 Antwerpen (België)
Ingeschreven bij de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel onder nummer 0773.891.338
T. Raaijmakers is de Functionaris Gegevensbescherming van Plintenfabriek Belgium. Hij is te bereiken via privacy@plintenfabriek.nl

Telefoonnummer(België): +32 3 288 73 37
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00
E-mail (België): info@plintenfabriek.be
BTW-nummer: BE 0773.891.338
Adres showroom: Boomsesteenweg 645, 2610 Antwerpen (België)
Adres magazijn: De Hammen 41, 5371 MK Ravenstein

Persoonsgegevens die wij verwerken

Plintenfabriek Belgium verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch- Bankrekeningnummer

Voor zakelijke klanten die staan ingeschreven ook tevens:

 • Bedrijfsnaam
 • KvK nummer
 • BTW nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@plintenfabriek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Plintenfabriek Belgium verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te levereng
 • Plintenfabriek Belgium analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Plintenfabriek Belgium verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Plintenfabriek Belgium neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plintenfabriek Belgium) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Plintenfabriek Belgium bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wilt u dat wij uw persoonlijke gegevens eerder dan de gehanteerde bewaartermijn verwijderen dan kunt u een mail sturen naar privacy@plintenfabriek.nl. Wij hanteren de volgende standaard bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bestellingen:
3 jaar: omdat wij regelmatig oude bestellingen terug moeten halen indien hier naar wordt gevraagd. Als wij de persoonsgegeven verwijderen kunnen wij lastig een specifieke bestelling opvragen. Uitsluitend dan nog met een bestelnummer. Zakelijke bestellingen zijn gekoppeld aan een account dus deze gegevens zijn gekoppeld zolang een account actief is.
Facturen:
7 jaar: dit is wettelijk verplicht door de belastingdienst.
Offerte aanvragen:
2 jaar: voor het opvragen van een oude offerte hanteren wij een termijn van 2 jaar.
Inmeting aanvragen:
2 jaar: voor het opvragen van een oude inmeting hanteren wij een termijn van 2 jaar.
Proefstuk aanvragen:
1 jaar: proefstukaanvragen worden in de meeste gevallen niet meer opgevraagd na een termijn van 1 jaar. Daarom hebben wij deze termijn op 1 jaar gezet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Plintenfabriek Belgium verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Plintenfabriek Belgium blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Plintenfabriek Belgium en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@plintenfabriek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Plintenfabriek Belgium wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Plintenfabriek Belgium neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@plintenfabriek.nl